Metoder

Gemensamt för samtliga metoder är att förstudie genomförs och att dokumentation lämnas till beställaren.

Sammanfattning

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera rör och ledningar. Metoderna skiljer sig främst från varandra vad gäller användningsområde, material och installation. Gemensamt för relining är dock att det ger fastighetsägaren, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning, än att byta ut stammar traditionellt. Relining är helt enkelt ett sätt att renovera samt förnya, rör och ledningar. Istället för att byta ut, renoverar man inifrån till skick som nya och med en beräknad livslängd i nivå med nya rör och ledningar.

Förstudie

All installation sker av utbildad personal med tillhörande dokumenterade behörigheter. Innan ledningarna åtgärdas föregås det av en genomgång av ledningars konstruktion i byggnaden genom analys av ritningsunderlag och optisk kontroll på plats. Tillsammans med kunden beslutas sedan om på vilket sätt åtgärder ska genomföras och hur detta påverkar de boende i byggnaden.

Dokumentation

Samtliga moment vid monteringsarbetet övervakas och kontrolleras med TV-inspektion eller liknande. Färdig installation besiktas och dokumenteras med TV-inspektion och video/DVD/fiberskop. Inspektionen ger en tydlig bild av att ett fullvärdigt arbete utförts. Egenkontroll samt drift och underhållsinstruktion ska lämnas.

Översikt metoder för relining i fastigheter

Relining i fastigheter

Flexibla foderrör och grenrör (Spill- och Dagvatten)

Infodring med flexibla foderrör

Med metoden flexibla foderrör tillverkas ett nytt, rör på plats i det befintliga.

Olika material och metoder för foderrör

 • Polyesterfilt som är hopsydd till passande rörstorlek. Impregnerad med Epoxi.
 • Vävd polyesterliner utan söm, med flexibilitet till olika storlekar, impregnerad med Epoxi.
 • Linern dras in i röret.
 • Linern vrängs in i röret.

Installationsförlopp för flexibla foderrör

Impregnering och förberedande arbeten sker i anslutning till arbetsplatsen utanför aktuell byggnad. Materialet installeras genom att vränga in fodret med lufttryck alternativt kan ett foder dras på plats i ledningen. När materialet är installerat i ledningen härdas det med hjälp av ånga, vatten, luft, ljus eller genom tidsinställd accelerator.

Grenrör

Efter öppnande av grenar kan dessa förstärkas.

Invändig beläggning med epoxi eller polyesterplast

De befintliga rören, stammar, grenrör, grodor och brunnar förnyas genom att de beläggs med en tätande plast, speciellt framtagen för detta ändamål. Resultatet är ett skarvlöst system. De boende kan bo kvar under produktionstiden.

 • Steg 1 Alla ytor skyddas innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås, etc, demonteras. Golvbrunnar rengörs. Rören rengörs genom slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Rören spolas, torkas och granskas.
 • Steg 2 Rören beläggs invändigt med plast. Beläggningen ger en tät och foglös yta från golvbrunn ända ner till källarledningen.
 • Steg 3 Därefter inspekteras och dokumenteras beläggningen. Om brister skulle konstateras kan dessa åtgärdas omedelbart.
 • Steg 4 När resultatet av rörbeläggningen når kvalitetskraven, återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. På några dagar har hela avloppssystemet i kök och bad med tillhörande stammar förnyats.

Trycksatta system

Invändig beläggning med epoxi eller kisel

Det befintliga rörsystemet, stammar och anslutningar, förnyas genom att en tätande, slitstark och korrisionskyddande epoxi eller kisel appliceras, speciellt framtagen för detta ändamål. Resultatet är en skarvlös skyddande hinna i hela rörsystemet. Hinnan avskiljer rörsystemet och vattnet helt från varandra.

Installationsförlopp

 • Steg 1 Inspektion av aktuella ytor. Berörda ytor skyddas innan arbete startar. Kopplingar, bollofixventiler, stamventiler och armaturer demonteras. Rörsystemet torkas fri från fukt med hjälp av tryckluft.
 • Steg 2 Rörsystemet rengörs genom blästring och alla avlagringar som rost, kalk och andra oxider avlägsnas. Rörsystemet granskas.
 • Steg 3 Rörsystemet beläggs invändigt med epoxi eller kisel. Beläggningen ger en tät, slitstark och skarvlös yta från varje anslutning på rörsystemet, genom hela rörsystemet ner till stamventil i källarplanet.
 • Steg 4 Rörsystemet granskas och provtrycks. Kopplingar, ventiler och armaturer återmonteras. Rörsystemet vattensätts. Samtliga anslutningar granskas. Samtliga anslutningar granskas.